Downloads Page

Brokerage Commission

The brokerage commission charged on transaction of security has been prescribed by Securities Businessperson (Stock Dealer, Dealer & Market Maker Regulation, 2064 as follows: For Brokerage of shares(धितोपत्रको कारोवार)

A) For Brokerage of shares(धितोपत्रको कारोवार)

S.N. Turnover amount Commission
1) for transaction up to Rs. 50,000 0.6%
2) for transaction from more than Rs. 50,000 up to Rs.5,00,000 0.55%
3) for transaction from more than Rs. 5,00,000 up to Rs. 20,00,000 0.50%
4) for transaction from more than Rs. 20,00,000 up to Rs. 1,00,00,000 0.45%
5) for transaction above Rs. 1,00,00,000 0.40%
6) धितोपत्र बोर्डको कमिशन कारोवार रकमको 0.015%

B) For Brokerage of Bonds issued by Government of Nepal(सरकारी ऋणपत्र)

S.N. Turnover amount Commission
1) for transaction up to Rs. 5,00,000 0.2%
2) for transaction from more than Rs. 5,00,000 up to Rs.50,00,000 0.1%
3) for transaction above Rs. 50,00,00,000 0.05%
4) धितोपत्र बोर्डको कमिशन कारोवार रकमको 0.005%

C) For Brokerage of securities other than mentioned in A and B above(अन्य धितोपत्र)

S.N. Turnover amount Commission
1) for transaction up to Rs. 5,00,000 0.30%
2) for transaction from more than Rs. 5,00,000 up to Rs.50,00,000 0.25%
3) for transaction above Rs. 50,00,000 0.20%
4) धितोपत्र बोर्डको कमिशन कारोवार रकमको 0.010%
 • न्युनतम कमिशन प्रति कारोवार रु.२५।– का दरले
 • डि.पी.दस्तुर (एक दिनमा एक कम्पनी बराबर रु.२५।– का दरले
 • पूँजीगत लाभ कर ९ऋबउष्तब िन्बष्ल त्बह० संस्थागत भएमा १० % र व्यक्तीगत भएमा ७.५ %

यस कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा सेवाग्राहिलाई सामान्य जानकारी

 • शेयर खरिद÷बिक्री गर्ने ग्राहकको ग्राहक परिचय बनाउन नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको सक्कल र हालसालै
  खिचिएको फोटो लिई स्वयंम उपस्थित हुन पर्ने छ ।
 • ग्राहकले दिएको आदेशका आधारमा शेयरहरुको खरिद÷विक्री गरिनेछ । आदेशपत्रमा आफुले खरिद÷बिक्री गर्न चाहेको
  धितोपत्रको नाम, किसिम, संख्या र मुल्य तथा आदेश वहाल रहने अवधि समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
 • शेयर खरिद गर्न चाहने ग्राहकसँग कम्पनीले पेश्कि स्वरुप अग्रिम रुपमा भुक्तानी माग गर्न सक्नेछ ।
 • खरिद गरेको शेयर बापतको भुक्तानी यस कम्पनीको नाममा खिचिएको खाता दाखिला (ब्रअ एबथभभ) चेक मार्फत
  कारोबार भएको दिन वा सो को भोलीपल्ट सम्ममा यस कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।
 • खरिद गरिएको शेयर बापतको सम्पुर्ण मुल्य भुक्तानी प्राप्त भए पश्चात मात्र खरिदकर्ता ग्राहकको खातामा शेयर
  हस्तान्तरण गरिने छ ।
 • आफुले खरिद गरेको शेयर आफ्नोहितग्राही खाता ९म्mबत ब्अअयगलत० मा जम्मा भए नभएको जानकारी लिई जम्मा
  नभएको भएमा यस कम्पनीमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
 • बिक्री गर्न योग्य शेयर आफ्नो हितग्राही खाता९म्mबत ब्अअयगलत० मा भए÷नभएको यकिन गरी सो को मौज्दात रसिद
  ९ज्यमिष्लन क्तबतझभलत० संलग्न गरी बिक्री आदेश दिनु पर्नेछ ।
 • शेयर बिक्री गरेपछि बिक्री गरेको शेयर बराबर मौज्दात कायम रहेको, कहि कतै रोक्का नभएको निर्देशन पूर्जी ९म्भदष्त
  क्ष्लकतचगअतष्यल क्ष्उि० यस कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेछ । कारोबार भएको शेयर कुनै कारणले राफसाफ हुन नसकेमा सो
  को जिम्मेवारी र सो बाट सृजना हुने दायित्व ग्राहक स्वयंले ब्यर्होनु पर्नेछ ।
 • शेयर बिक्री बापतको भुक्तानी यस कम्पनीलाई ऋम्क् ७ ऋभिबचष्लन ीतम।बाट एबथयगत प्राप्त भए पश्चात
  यथाशक्य चाँडो बिक्रीकर्ताको नाममा खाता दाखिला (ब्रअ एबथभभ) चेक मार्फत गरिनेछ । भुक्तानी लिन आउदा
  ग्राहकले आफ्नो स्पष्ट परिचय खुल्ने प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । वारेस मार्फत भुक्तानी लिने भएमा मञ्जुरीनामा सहित
  पठाउनु पर्नेछ ।
 • शेयर बिक्री गरि कुनै कारणले दाखिला खारेज हुन नसकेमा सो बाट सृजना हुने दायित्वको जिम्मेवारी ग्राहक स्वयम्ले नै
  लिनुपर्ने छ ।
 • बिक्रेता ग्राहकले पुँजीगत लाभकर गणनाको लागी खरिद आधार मुल्य (द्यबकभ एचष्अभ) को लागी आफुले खरिद गरेको
  प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाण पेश गर्न नसकेको खण्डमा चुक्ता मुल्य लाई नै आधार मुल्य कायम गरीनेछ ।
 • ग्राहकले दिएको आधार मूल्य (द्यबकभ एचष्अभ)मा कुनै फरक पर्न गएमा त्यसको दायित्व ग्राहकको नै हुनेछ ।
 • शेयर कारोबारकोसम्बन्धमा थप कुनै जानकारी चाहिएमा यस कम्पनीको ग्राहक सेवा शाखाबाट जानकारी लिन सकिने छ

  यस कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा तथा ग्राहकहरुको काममा ढिला सुस्ती वा कुनै गुनासो भएमा यस कम्पनीका नियम पालना
  अधिकृत कृष्ण भण्डारी सँग भेटि वा निजकोमोवाईल नं. ९८१८६६५३९९ वा ईमेल ठेगाना ः मा गुनासो गरी
  समस्याको निराकरण गर्नुहुन यस कम्पनीका समस्त ग्राहक बर्गहरु तथा सर्वसाधारण महानुभावहरुमा अनुरोध छ ।
Copyright © Nepal Investment and Securities Trading Pvt. Ltd.. All rights reserved.