Brokerage Commission Details

Brokerage Commission Details

The brokerage commission charged on transaction of security has been prescribed by Securities Businessperson (Stock Dealer, Dealer & Market Maker Regulation, 2064 as follows:

 

A) For Brokerage of shares(धितोपत्रको कारोवार)

 

S.N. Turnover amount Commission
1) for transaction up to Rs. 50,000 0.6%
2) for transaction from more than Rs. 50,000 up to Rs.5,00,000 0.55%
3) for transaction from more than Rs. 5,00,000 up to Rs. 20,00,000 0.50%
4) for transaction from more than Rs. 20,00,000 up to Rs. 1,00,00,000 0.45%
5) for transaction above Rs. 1,00,00,000 0.40%
6) धितोपत्र बोर्डको कमिशन कारोवार रकमको 0.015%

 

B) For Brokerage of Bonds issued by Government of Nepal(सरकारी ऋणपत्र)

 

S.N. Turnover amount Commission
1) for transaction up to Rs. 5,00,000 0.2%
2) for transaction from more than Rs. 5,00,000  up to Rs.50,00,000 0.1%
3) for transaction above Rs. 50,00,00,000 0.05%
4) धितोपत्र बोर्डको कमिशन कारोवार रकमको 0.005%

 

C) For Brokerage of securities other than mentioned in A and B above(अन्य धितोपत्र)

 

S.N. Turnover amount Commission
1) for transaction up to Rs. 5,00,000 0.30%
2) for transaction from more than Rs. 5,00,000 up to Rs.50,00,000 0.25%
3) for transaction above Rs. 50,00,000 0.20%
4) धितोपत्र बोर्डको कमिशन कारोवार रकमको 0.010%

 

 • न्युनतम कमिशन प्रति कारोवार रु.२५।– का दरले
 • डि.पी.दस्तुर (एक दिनमा एक कम्पनी बराबर रु.२५।– का दरले
 • पूँजीगत लाभ कर ९ऋबउष्तब िन्बष्ल त्बह० संस्थागत भएमा १० % र व्यक्तीगत भएमा ७.५ %

यस कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा सेवाग्राहिलाई सामान्य जानकारी 

 • शेयर खरिद÷बिक्री गर्ने ग्राहकको ग्राहक परिचय बनाउन नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको सक्कल र हालसालै
  खिचिएको फोटो लिई स्वयंम उपस्थित हुन पर्ने छ ।
 • ग्राहकले दिएको आदेशका आधारमा शेयरहरुको खरिद÷विक्री गरिनेछ । आदेशपत्रमा आफुले खरिद÷बिक्री गर्न चाहेको
  धितोपत्रको नाम, किसिम, संख्या र मुल्य तथा आदेश वहाल रहने अवधि समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
 • शेयर खरिद गर्न चाहने ग्राहकसँग कम्पनीले पेश्कि स्वरुप अग्रिम रुपमा भुक्तानी माग गर्न सक्नेछ ।
 • खरिद गरेको शेयर बापतको भुक्तानी यस कम्पनीको नाममा खिचिएको खाता दाखिला (ब्रअ एबथभभ) चेक मार्फत
  कारोबार भएको दिन वा सो को भोलीपल्ट सम्ममा यस कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।
 • खरिद गरिएको शेयर बापतको सम्पुर्ण मुल्य भुक्तानी प्राप्त भए पश्चात मात्र खरिदकर्ता ग्राहकको खातामा शेयर
  हस्तान्तरण गरिने छ ।
 • आफुले खरिद गरेको शेयर आफ्नोहितग्राही खाता ९म्mबत ब्अअयगलत० मा जम्मा भए नभएको जानकारी लिई जम्मा
  नभएको भएमा यस कम्पनीमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
 • बिक्री गर्न योग्य शेयर आफ्नो हितग्राही खाता९म्mबत ब्अअयगलत० मा भए÷नभएको यकिन गरी सो को मौज्दात रसिद
  ९ज्यमिष्लन क्तबतझभलत० संलग्न गरी बिक्री आदेश दिनु पर्नेछ ।
 • शेयर बिक्री गरेपछि बिक्री गरेको शेयर बराबर मौज्दात कायम रहेको, कहि कतै रोक्का नभएको निर्देशन पूर्जी ९म्भदष्त
  क्ष्लकतचगअतष्यल क्ष्उि० यस कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेछ । कारोबार भएको शेयर कुनै कारणले राफसाफ हुन नसकेमा सो
  को जिम्मेवारी र सो बाट सृजना हुने दायित्व ग्राहक स्वयंले ब्यर्होनु पर्नेछ ।
 • शेयर बिक्री बापतको भुक्तानी यस कम्पनीलाई ऋम्क् ७ ऋभिबचष्लन ीतम।बाट एबथयगत प्राप्त भए पश्चात
  यथाशक्य चाँडो बिक्रीकर्ताको नाममा खाता दाखिला (ब्रअ एबथभभ) चेक मार्फत गरिनेछ । भुक्तानी लिन आउदा
  ग्राहकले आफ्नो स्पष्ट परिचय खुल्ने प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । वारेस मार्फत भुक्तानी लिने भएमा मञ्जुरीनामा सहित
  पठाउनु पर्नेछ ।
 • शेयर बिक्री गरि कुनै कारणले दाखिला खारेज हुन नसकेमा सो बाट सृजना हुने दायित्वको जिम्मेवारी ग्राहक स्वयम्ले नै
  लिनुपर्ने छ ।
 • बिक्रेता ग्राहकले पुँजीगत लाभकर गणनाको लागी खरिद आधार मुल्य (द्यबकभ एचष्अभ) को लागी आफुले खरिद गरेको
  प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाण पेश गर्न नसकेको खण्डमा चुक्ता मुल्य लाई नै आधार मुल्य कायम गरीनेछ ।
 • ग्राहकले दिएको आधार मूल्य (द्यबकभ एचष्अभ)मा कुनै फरक पर्न गएमा त्यसको दायित्व ग्राहकको नै हुनेछ ।
 • शेयर कारोबारकोसम्बन्धमा थप कुनै जानकारी चाहिएमा यस कम्पनीको ग्राहक सेवा शाखाबाट जानकारी लिन सकिने छ

  यस कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा तथा ग्राहकहरुको काममा ढिला सुस्ती वा कुनै गुनासो भएमा यस कम्पनीका नियम पालना
  अधिकृत कृष्ण भण्डारी सँग भेटि वा निजकोमोवाईल नं. ९८१८६६५३९९ वा ईमेल ठेगाना ः मा गुनासो गरी
  समस्याको निराकरण गर्नुहुन यस कम्पनीका समस्त ग्राहक बर्गहरु तथा सर्वसाधारण महानुभावहरुमा अनुरोध छ ।

Currency Converter

Faqs

Forex (FX) is the market in which currencies are traded. The forex market is the largest, most liquid market in the world, with average traded values that can be trillions of dollars per day. It includes all of the currencies in the world.
Bullion is gold, silver, or other precious metals in the form of coins, ingots, or bars. The word bullion comes from the French Minister of Finance under Louis XIII, Claude de Bullion. The value of bullion is typically determined by the value of its precious metals content, which is defined by its purity and mass.
Nepal investment and securities trading pvt. Ltd. (nist) was registered on November 6, 1995 under Nepal govt. ministry of industry with office of co. registrar. Though it was registered in 1995, the operation of it started from jan 22, 1997 after obtaining the license form Securities Board of Nepal, Nepal stock exchange as the 19th number broker.

Get in Touch

Contact Info

Stock Broker Code No. 19

Bhimesngola, Purano Baneshwor
Kathmandu, Nepal.
Phone: +977 - 1 - 4495450, 4480072
Fax: +977- 1 - 4490727
Email:nist19ktm@gmail.com

Biratnagar office

Hanumandas Road, Biratnagar
Phone no.-021-440127
Email:nistbiratnagar@gmail.com